Η βάπτιση του Παναγιώτη ( 39)

Published in Οικογενειακές

Αντίγραφο 3 από kapnopoyloy

Η βάπτιση του μικρού Παναγιώτη.Ο πάτερ-Ματθαίος,ο νεοκόρος Γώργος Καπνόπουλος ,ο νουνός Πρό

δρομος Τσαλταμπασίδης και η θεία Νίτσα Ηλιάδη 

(Αρχείο Δημ.Καπνοπούλου)